Informácie k ochrane osobných údajov

Obsah

1 Akým spôsobom sme zodpovední za Vaše osobné údaje
2 Sú Vaše údaje v bezpečí?
3 Naša zodpovedná osoba
4 Čo sú povinné údaje alebo povinné polia?
5 Na čo sa spracúvajú Vaše údaje?
5.1 Žiadosti
5.2 Zabezpečenie kvality
5.3 Osobný zákaznícky účet
5.4.1 Začatie a spracovanie zmluvy 5.4.2 Žiadosti o katalóg 5.5 Poskytovatelia platobných služieb
5.6 Overenie bonity
5.7 Reklama
5.7.1 E-mailová reklama/odosielanie informačných bulletinov
5.7.2 Telefonická reklama
5.7.3 Poštová reklama a analýzy zákazníkov
5.7.4 Prieskumy spokojnosti zákazníkov na zisťovanie spokojnosti zákazníkov
5.7.5 Výherné hry
5.7.6 Dokumentácia súhlasov
5.7.7 Doba uchovania pri reklame
5.7.8 Zmena účelu
5.8 Online žiadosti o zamestnanie
5.9 Predĺžené lehoty uchovávania
6 Právo namietať a právo na odvolanie
6.1 Vaše právo namietať
6.2 Právo na odvolanie
6.3 Príjemca námietky a odvolania
7 Aké práva máte?
7.1 Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
7.2 Právo na opravu
7.3 Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)
7.3.1 Podmienky vymazania
7.3.2 Rozšírené právo na zabudnutie
7.3.3 Výnimka k vymazaniu
7.4 Právo na obmedzenie spracúvania
7.5 Právo na prenosnosť údajov
7.6 Uplatňovanie Vašich práv
8 Čo sú súbory cookie a na čo sa používajú?
8.1 Súbory cookie
9 Protokolovanie

1 Akým spôsobom sme zodpovední za Vaše osobné údaje

Ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov sú pre nás najvyššou prioritou. Vaše osobné údaje sú u nás spracúvané s maximálnym a najprísnejším dodržiavaním zákonných predpisov, aby ste sa u nás cítili bezpečne aj ohľadom ochrany osobných údajov. Osobné údaje sú údaje, prostredníctvom ktorých Vás môžeme identifikovať alebo ste identifikovateľní. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba vtedy, keď to umožňuje právny predpis alebo ste predtým na to dali svoj súhlas.

My, spoločnosť KLiNGEL s r.o., M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky a naši spracovatelia osobných údajov, ktorí na náš príkaz spracúvajú Vaše údaje na nižšie uvedené účely (ďalej: KLiNGEL alebo my).

K našim spracovateľom osobných údajov patria napr. tlačiarne, lettershopy, call centrá, spracovatelia adries, internetoví provideri, výpočtové centrá a poskytovatelia platobných služieb. Môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese alebo aj e-mailom na adresu service@klingel.sk.

Je pre nás dôležité, aby ste z nasledujúcich informácií vždy dozvedeli, aké osobné údaje budú získané pri Vašej návšteve našej webovej stránky a pri využití našich služieb a ponúk a ako budú potom Vaše údaje spracúvané.

2 Sú Vaše údaje v bezpečí?

Prijímame technické a organizačné preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili pred manipuláciou, stratou, zničením alebo proti prístupu oprávnených osôb a zaručili ochranu Vašich práv a dodržiavanie aplikovateľných nariadení EÚ a Slovenskej republiky pre ochranu osobných údajov. (čl. 32 GDRP).

Prijaté opatrenia majú zaručiť dôvernosť a integritu Vašich údajov, ako aj zabezpečiť dostupnosť a zaťažiteľnosť systémov a služieb pri spracúvaní Vašich údajov na určenú dobu. Okrem toho majú v prípade fyzického alebo technického incidentu rýchlo obnoviť dostupnosť údajov a prístup k nim.

K našim bezpečnostným opatreniam patrí aj šifrovanie údajov. Pri odosielaní Vašich údajov do našej spoločnosti sa v závislosti od použitého prehliadača používa šifrovanie prostredníctvom Transport Layer Security (TLSv1.2, RSA2048 Bit).

Všetky informácie, ktoré zadáte online, sa technicky zašifrujú a až potom odošlú. Vďaka tomu si tieto informácie v žiadnom časovom okamihu nemôžu prezerať neoprávnené tretie strany.

Naše spracúvanie údajov a naše bezpečnostné opatrenia sú neustále zlepšované a zdokonaľované v súlade s technickým vývojom.

Naši zamestnanci sú samozrejme písomne zaviazaní, že s Vašimi osobnými údajmi budú zaobchádzať dôverne a budú dodržiavať požiadavky nariadenia o ochrane osobných údajov.

3 Naša zodpovedná osoba

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov alebo zabezpečenia a bezpečnosti údajov, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu na adrese ochrana.udajov@klingel.sk alebo poštou na adrese KLiNGEL s r.o., M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky.

Čo sú povinné údaje alebo povinné polia?

Keď sú pri získavaní údajov konkrétne polia údajov označené ako povinné údaje alebo povinné polia a/alebo sú označené hviezdičkou (*), poskytnutie týchto údajov je buď stanovené zo zákona alebo zmluvne, alebo potrebujeme tieto údaje na uzatvorenie zmluvy, na poskytovanie želanej služby alebo na určený účel. Poskytnutie údajov aj v prípade povinných údajov je samozrejme na Vašom zvážení. Neposkytnutie údajov môže mať za následok, že nebudeme môcť plniť zmluvu alebo neposkytneme želanú službu alebo nebude možné dosiahnuť uvedený účel.

5 Na čo sa spracúvajú Vaše údaje?

5.1 Žiadosti

Ak s nami nadviažete kontakt prostredníctvom našich možností kontaktovania (napr. prostredníctvom e-mailu, kontaktného formulára, hodnotení služieb a produktov), uložíme Vaše meno a Vaše kontaktné údaje (e-mailová adresa a/alebo zákaznícke číslo), ako aj Vašu žiadosť. Tieto údaje sa použijú na spracúvanie Vašej žiadosti a komunikáciu s Vami. Vašu e-mailovú adresu používame na to, aby sme Vám mohli odpovedať prostredníctvom e-mailu (právny základ predstavuje čl. 6 ods. 1 a) a b) GDPR). V prípade otázok ku konkrétnym objednávkam alebo ak máme pre Vás urobiť niečo osobne, potrebujeme Vaše pravé meno. Pri ostatných otázkach môžete uviesť aj pseudonym. Ak Vaša žiadosť bola kompletne vybavená a neexistujú žiadne iné povinnosti uchovávania, údaje budú znovu vymazané.

V prípade telefonických žiadostí nasadzujeme pre podporu našej komunikácie okrem vlastných pracovníkov aj spracovateľov osobných údajov, ktorí prijmú Váš hovor a spracujú Vašu žiadosť (por. bod 5.2). Týchto spracovateľov sme zmluvne zaviazali k dodržiavaniu predpisov na ochranu osobných údajov v súlade so zákonnými predpismi.

5.2 Zabezpečenie kvality

Vaše údaje okrem toho používame na to, aby sme zabezpečili kvalitu spracovateľov a interných zamestnancov, ktorí nám pomáhajú pri komunikácii so zákazníkmi. Kvôli tomu sa pri uskutočňovaní testov používajú skutočné zákaznícke údaje a prípady. Takto použijeme, napr. objednávkovú kartu, ktorú sme prijali, aby sme ju v rámci testovacieho hovoru telefonicky spracovali. Tester pritom simuluje rozhovor so zákazníkom. Tento typ spracúvania osobných údajov podporujeme na základe nášho oprávneného záujmu na zabezpečovaní kvality spracúvania telefonických žiadostí našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Tento druh použitia údajov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti. Podrobnosti k Vášmu právu namietať spracúvanie osobných údajov nájdete v bode 6.1.

5.3 Osobný zákaznícky účet

Vaše potrebné registračné údaje používame na vytvorenie a používanie Vášho zákazníckeho účtu, s ktorým môžete napr. sledovať stav dodania Vašich objednávok, stornovať tovar/výrobok alebo kontrolovať, či sme prijali Vaše platby. Prístup do Vášho zákazníckeho účtu je možný iba po zadaní Vášho osobného hesla. Narábajte s Vašimi prístupovými údajmi dôverne.

Pokiaľ už nechcete Váš účet ďalej používať, online prístup môžeme vymazať do 4 týždňov. V takom prípade nám pošlite správu na adresu ochrana.udajov@klingel.sk.

Váš zákaznícky účet môžete vymazať kedykoľvek. V prípade, že ste si u nás niečo objednali, berte prosím na vedomie, že súčasne nedôjde k vymazaniu údajov, ktoré sú viditeľné v zákazníckom účte. Vymazanie Vašich údajov potom prebehne automaticky po uplynutí lehôt uchovávania, ktoré pre nás platia z hľadiska obchodného a daňového práva. Právnym základom pre toto ďalšie spracúvanie údajov je čl. 6 odsek 1 c a f GDPR.

5.4.1 Začatie a spracovanie zmluvy

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou objednávkou, spracúvame na účely predzmluvnej kontroly, spracovania zmluvy a prípadného následného spracovania záruky alebo ručenia (čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO). Vašu e-mailovú adresu používame aj na to, aby sme vás informovali o stave objednávky. Okrem toho vašu e-mailovú adresu odovzdávame nášmu poskytovateľovi prepravných služieb, aby vám mohol zaslať informácie o sledovaní zásielky. Ak si objednáte tovar, ktorý má byť doručený prepravcom, prepravcovi odovzdáme aj vaše telefónne číslo s údajmi o objednávke. Dopravca si s vami potom môže dohodnúť termín, kedy vám môže zásielku doručiť. Právnym základom na odovzdanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

Aby sme zabezpečili, že sa k vám tovar dostane rýchlo, často si ho nechávame zasielať priamo od výrobcu alebo veľkoobchodníka či kolektívneho skladu (tzv. dropshipping) a odovzdávame vaše údaje o adrese pre zásielku. Právnym základom na prenos údajov je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

Vaše údaje relevantné pre objednávku a súvisiace dokumenty (napr. obchodné listy, faktúry) uchovávame šesť alebo desať rokov po dokončení objednávky v súlade so zákonnými požiadavkami (čl. 6 ods. 1 písm. c DSGVO v spojení s §§ 257 ods. 4 HGB, 147 ods. 3 AO). Informácie z vašich objednávok spracúvame aj na účely poštovej reklamy a analýz zákazníkov (pozri nižšie bod 5.8.3.).

5.4.2 Žiadosti o katalóg

Ak si od nás vyžiadate katalóg, spracúvame vaše osobné údaje najprv na účely spracovania žiadostí o katalóg a na doručenie, čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Údaje z vašich žiadostí o katalóg spracúvame aj na účely ďalšej poštovej reklamy a analýzy zákazníkov (pozri nižšie 5.8.3.), čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Vaše údaje relevantné pre žiadosti o katalóg uchovávame šesť alebo desať rokov po ukončení žiadosti o katalóg v súlade so zákonnými požiadavkami (čl. 6 ods. 1 písm. c DSGVO v spojení s §§ 257 ods. 4 HGB, 147 ods. 3 AO).

5.5 Poskytovatelia platobných služieb

Poskytovateľov platobných služieb používame na to, aby sme Vám sprístupnili mnohé a bezpečné spôsoby platby. Poskytovatelia platobných služieb dostanú, v závislosti od poskytovateľa služieb, nasledujúce údaje, pokiaľ ich máme k dispozícii a ak už u nich nie sú uložené kvôli registrácii alebo ste ich nezadali v priebehu platobného procesu, kvôli kontrole a zaručeniu realizácii platbu, ktorú si želáte:

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa, fakturačná adresa, zákaznícke číslo, číslo objednávky, suma na úhradu.

Tieto údaje zdieľame – v závislosti od toho, aký spôsob platby ste si zvolili v procese objednávky – s nasledujúcimi poskytovateľmi platobných služieb:

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. - 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (Luxembourg)
  • Pri platbe prostredníctvom služby PayPal sa k nám nedostanú žiadne údaje o účte alebo kreditných kartách. Tieto sú uložené u spoločnosti PayPal. K nám sa dostane iba e-mailová adresa k službe PayPal. Zadávanie údajov pri PayPal ďalej nasleduje podľa ich bezpečnostných pravidiel.
  • Computertop je náš poskytovateľ platobných služieb a predstavuje rozhranie k naším kreditným kartám Aquirer Concardis a PayPal.
 • Concardis GmbH, Helfmann-Park , 65760 Eschborn, Nemecko
 • Computop GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Nemecko

Údaje, ktoré odosielame, sa prenášajú zašifrované. Aj údaje k platobným prostriedkom a platobné údaje sa prenášajú zašifrované cez príslušné rozhrania. Pri tomto procese nemáme žiadne znalosti o platobných údajoch.

 • Pri prevode medzi Concardis a našou spoločnosťou sú spracúvané nasledujúce údaje:
  • pri nákupe na kreditnú kartu => zákaznícke číslo
  • pri PayPal => ID transakcie
 • Pri priamych prevodoch medzi zákazníkom a našou spoločnosťou:
  • účel použitia, IBAN, údaje zadávateľa

5.6 Overenie bonity

V rámci tohto zmluvného vzťahu poskytujeme získané osobné údaje o žiadosti, realizácii a ukončení tohto obchodného vzťahu, ako aj údaje o správaní, ktoré nie je v súlade so zmluvou, alebo podvodnom správaní, spoločnosti CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 Mníchov.

Právnym základom týchto poskytnutých údajov je článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno b a písmeno f nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Výmena údajov so spoločnosťou CRIF Bürgel GmbH slúži aj na plnenie zákonných povinností na vykonávanie overenia bonity.

Spoločnosť CRIF Bürgel GmbH spracúva prijaté údaje a používa ich aj na účely vytvorenie profilu (Scoring), aby svojim zmluvným partnerom v Európskom hospodárskom priestorea vo Švajčiarsku, príp. v ďalších tretích krajinách (pokiaľ k nim existuje rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie) okrem iného poskytla informácie pre posúdenie bonity fyzických osôb. Bližšie informácie o činnosti CRIF Bürgel GmbH si môžete prečítať v informačnom liste spoločnosti alebo online na ich stránke www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

5.7 Reklama

5.7.1 E-mailová reklama/odosielanie informačných bulletinov

S vašim súhlasom, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, vám zašleme e-mailom informácie o špeciálnych ponukách, výhodách nákupu, zľavách a propagačných akciách, ako aj o univerzálnych ponukách a službách od nás (KLiNGEL s.r.o.) (napr. O dámskom a pánskom oblečení, bývaní, domácnosti, technike a životnom štýle). Analyzujeme vaše správanie pri otváraní a čítaní e-mailov a prepojených online dokumentov od spoločnosti Klingel, aby sme zosúladili budúce zasielané e-mailové informácie s vašimi oblasťami záujmu. Patrí sem aj vyhodnotenie nedokončených objednávkových procesov (čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR). Keď poskytnete súhlas, spracujeme vaše povinné informácie na dokumentačné účely a aby sme vás mohli osobne kontaktovať.

Ako existujúci zákazník nášho online obchodu od nás budete pravidelne dostávať odporúčania k produktom e-mailom na základe nášho oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR v spojení so zákonom o reklame). Tieto odporúčania k produktom od nás budete dostávať bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber noviniek. E-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri nákupe, používame na inzerciu nášho vlastného tovaru alebo služieb podobných tým, ktoré ste u nás zakúpili na základe objednávky, ktorú ste už zadali.

Prenos a vyhodnotenie vašich údajov sa uskutočňuje u nášho partnera salesforce.com inc. v Spojených štátoch amerických. S prenosom údajov do Spojených štátov sú spojené riziká. So spoločnosťou Salesforce sme uzavreli ďalšie dohody, aby sme zaistili bezpečnosť vašich údajov. V USA však nie sú občania EÚ chránení najmä pred možným rozsiahlym sledovaním údajov tajnými službami USA a inými orgánmi. Neexistujú ani dostatočné právne prostriedky na právna pomoc pre občanov EÚ. Americké bezpečnostné zákony neposkytujú občanom EÚ záruky, ktoré je možné vymôcť v konaní proti americkým orgánom.

Proti tomuto použitiu môžete kedykoľvek namietať e-mailom na adresu ochrana.udajov@klingel.skalebo prostredníctvom odvolania zasielania prostredníctvom odkazu uvedeného v prijatom propagačnom e-maile, bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie náklady, okrem nákladov na doručenie a prenos podľa základných taríf. Pozri časť „Právo na odvolanie súhlasu alebo právo na odstúpenie od zmluvy“.

5.7.2. Telefonická reklama

S Vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, Vás budeme telefonicky kontaktovať s ponukami a informáciami ohľadne nových trendoch, osobných odporúčaní produktov, zliav a akcií (napr. k oblečeniu pre dámy a pánov, pre bývanie, domácnosť, techniku a životný štýl), čl. 6 ods. 1 a GDPR). Proti tomuto použitiu môžete kedykoľvek namietať e-mailom na adresu ochrana.udajov@klingel.sk, bez toho, aby k tomu vznikli iné náklady ako náklady na odoslanie podľa základných taríf. Pozri odsek „Právo namietať príp. právo na odvolanie“.

5.7.3 Poštová reklama a analýzy zákazníkov

Na to, aby sme Vám mohli predstaviť ponuky našej spoločnosti (KLiNGEL s r.o.) ohľadne nových trendov, osobných odporúčaní produktov, zliav a akcií (napr. k dámskemu a pánskemu oblečeniu, ale aj z iných ponukových oblastí našej spoločnosti, ako zo sekcie obuvi, bývania, domácnosti, techniky a životného štýlu), ako poskytnúť informácie o našej spoločnosti, spracúvame Vaše údaje zo žiadostí, objednávok a žiadostí o zaslanie katalógu v zákonom stanovenom rozsahu pre našu poštovú reklamu a pre naše analýzy zákazníkov. Spracúvanie uskutočňujeme v rámci našich oprávnených záujmov, aby sme budovali a starali sa o vzťahy so zákazníkmi, získali si Váš pre nové skupiny produktov a služby našich značiek, získali nových zákazníkov, reaktivovali starých zákazníkov a aby sme našim zákazníkom poskytovali relevantné informácie a ponuky (čl. 6 ods. 1 f GDPR).

Naše analýzy uskutočňuje pravidelne pseudonymizovane na základe zákazníckeho čísla.

Okrem toho budú Vaše údaje príležitostne použité pre reklamu starostlivo vybraných spoločností pre príslušné použitie na reklamné účely, ktoré majú zase záujem informovať Vás o ponukách, ktoré by Vás mohli pravdepodobne zaujímať. Na zachovanie Vašich záujmov nebudú údaje v žiadnom okamihu poskytnuté týmto spoločnostiam, ale budú spracúvané iba v rámci tzv. metódy spracovania listových adresných zásielok (lettershop). Pri tejto metóde budú Vaše údaje vytlačené na reklamný prostriedok nášho reklamného partnera za účelom zaslania a personalizovania reklamného prostriedku prostredníctvom nami vybraného sprostredkovateľa (tzv. lettershop) a odoslané na poštu. Reklamný partner si pritom nemôže pozrieť žiadne údaje. Až vtedy, keď vy sami zareagujete na zaslanú reklamu nášho reklamného partnera, získa prostredníctvom reakcie Vaše údaje. Vy sami sa týmto rozhodnete, či reklamný partner dostane Vaše údaje.

Samozrejmosť je, že môžete namietať tento spôsob spracúvania osobných údajov. Podrobnosti k tomuto si môžete pozrieť v odseku 6 „Právo namietať a právo na odvolanie“

5.7.4 Prieskumy spokojnosti zákazníkov na zisťovanie spokojnosti zákazníkov

Na zisťovanie spokojnosti zákazníkov vykonávame prieskumy spokojnosti zákazníkov.

V prípade písomného prieskumu spokojnosti zákazníkov prebieha získavanie údajov pravidelne anonymne bez vzťahu na konkrétnu osobu.

Ak ste nám poskytli Váš súhlas s telefonickým prieskumom spokojnosti, dostane náš spracovateľ osobných údajov Vaše meno, Vaše kontaktné údaje a potrebné údaje na vykonanie prieskumu spokojnosti zákazníkov (napr. informácie k nákupnému správaniu). Náš spracovateľ osobných údajov uchováva tieto osobné údaje na dobu 90 dní na účely kontroly a potom ich vymaže. Výsledky prieskumu sa používajú výlučne anonymne na štatistické účely.

To isté platí v prípade, ak Vás pozveme na zákaznícky workshop.

Ak sa zúčastníte prieskumu spokojnosti na internete, ďalšie spracúvanie prebieha bez použitia osobných údajov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov dostanete vždy pri konkrétnych prieskumoch spokojnosti.

5.7.5 Výherné hry

Ak sa zúčastníte našich výherných hier, použijeme Vaše údaje na realizáciu výhernej hry, a najmä na informovanie o výhre a príp. na odovzdanie výhry (právny základ predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). Ak ste nás poskytli osobitný súhlas na použitie konkrétneho spôsobu kontaktovania (napr. telefonicky alebo e-mailom), použijeme Vaše údaje v súlade s týmto súhlasom (právny základ predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).

Údaje účastníka výhernej hry budú po realizácii výhernej hry vymazané z našich aktívnych systémov. Tieto údaje archivujeme iba na účely hájenia práva, najneskôr do doby premlčania možných nárokov (spravidla tri roky). Právny základ predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. f spolu s čl. 17 ods. 3 písm. e GDPR. Údaje výhercu sa archivujú na dobu trvania zákonom stanoveného povinného uchovávania z obchodných a daňových dôvodov, ako aj na odvrátenie nevýhod pre výhercu (napr. zvolávacia akcia na výrobky) (právny základ predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR).

Svoju účasť môžete kedykoľvek odvolať a namietať s tým spojené používanie osobných údajov pre výhernú hru. Odvolanie používania osobných údajov na reklamné účely spojené s výhernou hrou až po prijatie oznámenia o výhre sa považuje za odstúpenie od účasti na výhernej hre. Riaďte sa ďalšími informáciami v odseku 6 na odvolanie súhlasov a k namietaniu proti použitiu údajov na reklamné účely.

5.7.6 Dokumentácia súhlasov

Na vyžiadanie si Vášho súhlasu so zasielaním spravodaja používame online tzv. metódu Double-Opt-In, aby sme zabránili tomu, že naše reklamné e-maily budú zasielané na e-mailové adresy osôb, ktoré si ich nevyžiadali. Informácie potrebné pre metódu Double-Opt-In budú zaznamenané podľa predpisov úradov pre dohľad nad ochranou osobných údajov a uložené na účely dokumentácie (čl. 7 ods. 1, čl. 5 ods. 2 GDPR).

Ak nám pošlete Váš súhlas poštou, uložíme ho vo forme skenu alebo ako originál tiež na účely dokumentácie.

5.7.7 Doba uchovania pri reklame

Vaše osobné údaje získané na reklamné účely uchovávame dovtedy, kým od Vás nedostaneme odvolanie Vášho súhlasu alebo kým nebudete namietať spracúvanie Vašich údajov na reklamné účely (pozri odsek 6).

5.7.8 Zmena účelu

Pokiaľ v budúcnosti zamýšľame spracúvať Vaše osobné údaje na iný príp. dodatočný účel, než na ktorý boli tieto údaje získané, potom Vám pred týmto ďalším spracúvaním poskytneme príslušné informácie o tomto novom účele a všetky ostatné rozhodujúce informácie.

5.8 Online žiadosti o zamestnanie

Ak sa u nás uchádzate o pracovnú pozíciu, na spracovanie Vašej žiadosti o zamestnanie spracúvame Vaše údaje o bydlisku, kontaktné údaje a údaje v žiadosti o zamestnanie (§ 26 ods. 1). Uvedenie Vašich údajov o bydlisku a kontaktných údajov, ktoré sú označené ako povinné polia, je potrebné, aby sme k Vám mohli priradiť žiadosť o zamestnanie a kontaktovať Vás ohľadom Vašej žiadosti o zamestnanie. Uvedenie údajov v žiadosti o zamestnanie, ktoré sú označené ako povinné polia, je potrebné, aby sme mohli preskúmať, či má Vaša žiadosť o zamestnanie nádej na úspech.

Ak sa uchádzanie o zamestnanie skončí neúspešne, Vaše údaje budú uchovávané ešte štyri mesiace na účely dokumentácie a potom sa vymažú, v prípade, že nám neudelíte súhlas na dlhšie uchovávanie pre ďalšie výberové konania.

V rámci uchádzania sa o zamestnanie Vám poskytneme ďalšie podrobné informácie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov/uchádzačky o zamestnanie.

5.9 Predĺžené lehoty uchovávania

Uvedené lehoty uchovávania sa môžu zodpovedajúco predĺžiť, ak v konkrétnom prípade, najmä keď sú údaje spracúvané na rôzne účely, existuje dlhšia lehota uchovávania stanovená zákonom alebo zmluvou.

6 Právo namietať a právo na odvolanie

6.1 Vaše právo namietať

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie, máte kedykoľvek právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na základe vyváženia záujmov podľa článku 6 odsek 1 písm. f GDPR. To platí aj pre profilovanie, ktoré sa opiera o tieto ustanovenia. V tomto prípade už viac nespracúvame Vaše osobné údaje, jedine v prípade, že môžeme preukázať nutné dôvody vyžadujúce si ochranu pre spracúvanie, ktoré prevažujú na Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie slúži na uplatnenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov.

Proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priamej reklamy máte právo kedykoľvek namietať s tým následkom, že údaje už viac nebudú spracúvané na tieto účely.

6.2 Právo na odvolanie

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste v danom prípade udelili. Odvolaním súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania, ktoré prebiehalo na základe súhlasu až do jeho odvolania.

6.3 Príjemca námietky a odvolania

Vašu námietku príp. Vaše odvolanie posielajte na adresu:
KLiNGEL s r.o.
Ochrana osobných údajov
M. R. Štefánika 80
940 01 Nové Zámky
E-mail: ochrana.udajov@klingel.sk

7 Aké práva máte?

Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov si môžete uplatniť zákonom stanovené práva.

7.1 Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Podľa čl. 15 GDPR máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, že takého údaje spracúvame, máte právo na bezodplatné informácie o Vašich uložených údajoch. Poskytnuté informácie zahŕňajú:

 • účely spracúvania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené alebo im ešte len budú sprístupnené, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách,
 • plánovanú dobu, na ktorú budú osobné údaje uložené, ak je to možné, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby,
 • existenciu práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo obmedzenie spracúvania prevádzkovateľom alebo právo namietať proti tomuto spracúvaniu,
 • existenciu práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • keď osobné údaje boli získané u inej ako dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov
 • existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
  Dotknutá osoba má ďalej právo na informácie o tom, či osobné údaje boli odoslané do tretej krajiny alebo poskytnuté medzinárodnej organizácii. Pokiaľ k tomu došlo, dotknutá osoba má navyše právo na prístup k informáciám o primeraných zárukách v súvislosti s odoslaním a poskytnutím. V prípade otázok ohľadom získavania, spracúvania alebo používania osobných údajov, v prípade poskytnutia informácií alebo iného uplatňovania Vašich práv nás jednoducho kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci týchto upozornení.

7.2 Právo na opravu

Máte právo na opravu a/alebo doplnenie prevádzkovateľom, pokiaľ spracúvané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí okamžite vykonať opravu.

7.3 Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

7.3.1 Podmienky vymazania

Máte právo požadovať vymazania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Berte prosím na vedomie, že právo na okamžité vymazanie (čl. 17 GDPR) („právo na zabudnutie“) máte iba v prípade, ak existuje niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa vykonáva spracúvanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody pre spracúvanie, alebo vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priamej reklamy podľa čl. 21 ods. 2 GDPR
 • Vaše osobné údaje boli spracované neprávom.
 • Vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie právnej povinnosti podľa práve Únie alebo práva členských štátov, ktorému podlieha prevádzkovateľ
 • Vaše osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

7.3.2 Rozšírené právo na zabudnutie

Ak sme dotknuté osobné údaje zverejnili a podľa čl. 17 ods. 1 GDPR sme povinní ich vymazať, prijmeme s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu primerané opatrenia, aj technického rázu, aby sme prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, informovali o tom, že Vy ako dotknutá osoba od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópie alebo replikácie týchto osobných údajov.

7.3.3 Výnimka k vymazaniu

Berte prosím na vedomie, že okrem predchádzajúcich podmienok môžu nasledujúce výnimky predstavovať dôvod odmietnutia Vášho želania na vymazanie:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h a i, ako aj čl. 9 ods. 3 GDPR;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  Právo na vymazanie neprináleží, pokiaľ je spracúvanie potrebné.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Vaše právo na obmedzenie spracúvania Vám prináleží, keď napadnete správnosť osobných údajov na obdobie, ktoré nám umožní preskúmať správnosť osobných údajov, alebo ak odmietnete vymazanie pri protizákonnom spracúvaní a namiesto toho požadujete obmedzenie používania osobných údajov. Toto právo Vám prináleží tiež vtedy, keď už údaje viac nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Toto právo môžete nakoniec uplatniť, keď namietate proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a ešte nie je overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú na Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa smú spracúvať iba s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Možnosť trvalého uchovania zostáva nedotknutá. Ak bolo obmedzenie spracúvania obmedzené podľa vyššie uvedených podmienok, pred zrušením obmedzenia Vás budeme informovať.

7.5 Právo na prenosnosť údajov

Okrem toho máte právo na prenosnosť údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré sme spracúvali na základe účinného súhlasu alebo ktorých spracúvanie je potrebné na uzatvorenie príp. plnenie zmluvy, v „štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte“. Tiež máte právo požadovať bezprostredné prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

7.6 Uplatňovanie Vašich práv

Ohľadom tohto sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu. Našu zodpovednú osobu kontaktujte na adrese
KLiNGEL s r.o.
M.R. Štefánika
940 01 Nové Zámky
E-mail: ochrana.udajov@klingel.sk

Bez ohľadu na iný správny alebo súdny opravný prostriedok máte právo na sťažnosť u dozorného orgánu, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého miesta pobytu, Vášho pracoviska alebo miesta pravdepodobné porušenia, ak ste toho názoru, že spracúvanie Vašich dotknutých osobných údajov porušilo nariadenie o ochrane osobných údajov (Dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

8 Čo sú súbory cookie a na čo sa používajú?

8.1 Súbory cookie

Na tejto webovej stránke sa používajú súbory cookie a pod. technológie. V prípade súborov cookie ide o malé textové súbory, ktoré automaticky vytvorí Váš prehliadač a tieto sa uložia vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a pod.), keď navštívite našu webovú stránku.
V súbore cookie sa uložia informácie, ktoré sa vytvoria v kombinácii so špecificky použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým priamo získame informácie o Vašej identite.
Niektoré súbory cookie sú potrebné na úplné fungovanie stránok, napr. na uloženie obsahov z Vášho nákupného košíka alebo wishlistu alebo aby ste sa mohli prihlásiť.
Iné súbory cookie sa používajú na Vaše rozpoznanie pri ďalšej návšteve. Tieto súbory cookie slúžia okrem iného na to, aby sme pre Vás vytvorili ešte atraktívnejšiu ponuku.
Pri návšteve našej webovej stránky sú môžete pozrieť kompletný zoznam súborov cookie, ktoré používame. Na tomto mieste Vás tiež prosíme o Váš súhlas s používaním týchto súborov cookie a technológií v pozadí.
Prostredníctvom ikony „Cookie“, ktorú nájdete dole vľavo, si môžete kedykoľvek pozrieť, ktoré súbory cookie používame a aké súhlasy ste udelili.
Tiež tam môžete odvolávať svoje súhlasy tak, že zrušíte príslušné zaškrtnutie (háčik).
Po odstránení háčika sa ukončí spracúvanie údajov prostredníctvom príslušného súboru cookie.
Majte na pamäti, že nemáme žiadny prístup k Vášmu prehliadaču alebo na Váš pevný disk. Po odstránení háčika tak súbory cookie zostanú ešte uložené vo Vašom počítači, ale naša webová stránka ich už viac nepoužíva.
V takom prípade Vám odporúčame, aby ste súbory cookie ručne vymazali z Vášho počítača cez nastavenie prehliadača.

9 Protokolovanie

Pri každom prístupe návštevníka na túto webovú stránku odošle internetový prehliadač údaje o tomto procese, ktoré sa dočasne uložia v protokolovom súbore (súbory denníka servera) a spracúvaj (čl. 6 ods. 1 b, c, f GDPR). Ide o nasledujúce údaje:

 • typ a verzia použitého internetového prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • kategória odkazujúcej URL,
 • hosťovský názov pripojeného koncového zariadenia,
 • dátum a čas požiadavky na server,
 • IP adresa.

Spracúvanie týchto tzv. údajov denníka servera je potrebné na poskytovanie služieb z technických dôvodov, na zaistenie bezpečnosti systému a na účely dokumentácie. Bez získania IP adresy pripojeného počítača a označenia vyvolaného súboru nie je možné pripojiť sa k serveru a využiť príslušnú internetovú ponuku. Pre spracúvanie na technické účely príp. na zaistenie bezpečnosti systému sa údaje zásadne po 60 dňoch anonymizujú skrátením IP adresy, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie IP adresy na účely dokumentácie. (Čl. 6 ods. 1 c, čl. 5 ods. 2, čl. 7 ods. 1 GDPR). Ďalšie vyhodnocovanie týchto údajov prebieha anonymizované na štatistické účely. Pri podozrení na podvodné konania môže v konkrétnom prípade dôjsť k dlhšej dobe uchovania. Údaje budú po ukončení procesu alebo postupu vymazané.

Stav: 26.07.2023


waiting...